ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵜⴷⴳⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵜⵉⴳ ⵏ 350 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵅⴼ ⴽⵓ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⴰⵔ ⴰⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024, ⴷ 375 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵅⴼ ⴽⵓ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025, ⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵡⴹ 400 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵅⴼ ⴽⵓ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026. ⴹⴼⵕⴰⵜ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ.