ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔ ⴽⵓ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ 300 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ 2024, ⴷ 350 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ 2025, ⴷ 400 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ 2026. ⵉⵖ ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ. ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕⵎ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵏⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ