ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵜ ⵏ 2 000 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵅⴼ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴷ 1 000 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵅⴼ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ. ⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ. ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕⵎ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ.