ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵙⴱⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 3,5 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 12 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ, ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏⴳⵔ 500 ⴷ 1200 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵙ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴼⴰⵡⵏ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ (RSU).