ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵔⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏⵜ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ 200 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵅⴼ ⴽⵓ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⴳⵔ 6 ⴷ 20 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ 2024, ⴷ 250 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025, ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⴰⵔ 300 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026. ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵔⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ 150 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵅⴼ ⴽⵓ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024, ⴷ 175 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025, ⴷ 200 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2026.