ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵍⴽⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⵍ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ 500 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⵙ ⵓⴷⵔⵓⵙ, ⵙⴳ ⴰⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023. ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⴷⵔⵓⵙ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵅⴼ 500 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ. ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕⵎ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ.