ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⴷⴰ ⵙⵙⴱⵖⵓⵔⵏⵜ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⵍⵎⴹ ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ 20 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ, ⵙⴳ 500 ⵏ ⴷⵔⵀⵎ ⴽⵓ ⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⵙⴳ ⴰⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023. ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ – RSU – ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴽⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ. ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕⵎ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ.