ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⴳⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ 12 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ, ⴷⵉⴳⵙⵏ 1,2 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ 60 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵉⵖ ⵓⴳⴳⴰⵔ (ⴰⵔ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 2024).