ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 4 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⵎⴹⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⴰⵔ ⵜⵙⴱⵖⴰⵔ ⵙⴳ ⴰⵎ ⵉⵙⵓⵊⵊⵉⵜⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⵓⵛⵛⵉⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ AMO ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⴰⴽⴷ ⴰⴱⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵊⵊⵉⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵡⵓⵍⵓ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ.