ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ
Tags
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵕⵡⵉⵜ ⴰⵙⴷⴷⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⴰⵡⵇⴰⴼ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⵎⵏ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⵖⵎⴰⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ السياحة ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ الطاقات المتجددة ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ 2024 ⵜⵉⵡⵏⴰⵖⵉⵏ ⵜⵉⵣⵓⵏⴰⵏⵉⵏ مراقبة وتموين الأسواق ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ